polyethylene stretch film

(128)
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.73 - $2.1 / Kilogram
100 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$9 - $10 / Carton
1 Cartons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.78 - $2.28 / Kilogram
2000 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$0.01 - $10 / Square Meter
1 Square Meters
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.8 - $3.6 / Kilogram
100 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$950 - $1,750 / Metric Ton
20 Metric Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$6,300 - $7,200 / Set
1 Sets
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.3 - $2.2 / Kilogram
2000 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$0.5 - $1 / Piece
20000 Pieces
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1 - $2.5 / Ton
3 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1 - $2 / Kilogram
1000 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.20 - $2.60 / Ton
1 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.98 - $2.06 / Kilogram
2000 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.9 - $2.1 / Ton
1 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.6 - $3 / Roll
5000 Rolls
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$2 - $3.5 / Metric Ton
1 Metric Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.55 - $2.3 / Kilogram
1 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$15,000 - $35,000 / Set
1 Sets
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.7 - $2.1 / Ton
1 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1,000 - $10,000 / Ton
1 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1.65 - $2.25 / Kilogram
5000 Kilograms
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$1,720 - $1,850 / Ton
3 Tons
Contact Now
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
Shrink Wrap Polyethylene Transparent Ldpe Stretch Film
$0.17 - $0.26 / Square Meter
20000 Square Meters
Contact Now

View More